اخبار آموزش مداوم

 رسالت آموزش مداوم

 

سیاست ها و اولویت های ملی آموزش مداوم در سال ۱۳۹۵

 

طبق قانون "كسب ساليانه ۱۰±۲۵ امتياز" اخذ ۱۵ امتيازاز ۲۵ امتياز ساليانه  درهر سال الزامي است 

 

امتيازات باطل شده در كارنامه آموزش مداوم مشمولين، امتيازاتي است كه جهت صدور گواهي نهايي مصرف شده است

 

اگرموعد صدورگواهي نهايي تان سال ۹۵ وامتيازتان كامل و۱۵ امتياز در سال ۹۴ داريد با دردست داشتن گواهي نهايي قبلي مراجعه نماييد

 

توجه :اگر هشداردريافت كارت آموزش مداوم دريافت كرده ايد شخصا مراجعه فرماييد .يا از صاحب كارت نامه ممهور به مهر داشته باشيد

 

تلفن واحد برنامه هاي حضوريبه ۳۷۹۲۳۳۷۰ تغيير يافت(خانمها عسيسي -رياحي -فراست)

 

تلفن واحد گواهي نهايي وخودآموزي به ۳۷۹۲۳۳۷۸ تغيير يافت(خانمها داورپناه -سلطاني)

 

تلفن دفتر آموزش مداوم دانشگاه به ۳۷۹۲۳۳۶۷(خانمها احمدي -تاجمير) تغيير يافت

 

برنامه هايي كه ۲۹ اسفند مي باشد يعني فعلا تاريخ آن معلوم نيست و تا تعيين تاريخ قطعي موقتا تاريخ ۲۹ اسفند زده شده