ارتباط با مسئول

کارشناس واحد: خانم  فریبا اباذری

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۷۷
پست الکترونیکlibrary@edc.mui.ac.ir
آدرسدانشگاه علوم پزشکی اصفهانمدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیطبقه همکف