ارزشیابی آنلاین

عرفی
نرم افزار آن لاین ارزشیابی استاد در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ طراحی و راه اندازی شد. کاربران این مجموعه، شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان و پرسنل دانشگاه می باشد. این نرم افزار قسمتی از امور آموزشی و پژوهشی استاد را در قالب حیطه های مختلف ارزیابی، به صورت الکترونیک در آورده ، سرعت و کارایی بیشتری به کل سیستم بخشیده است که باعث صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ها شده است. در این سیستم، دانشجویان با رمز عبور خود در بازه‌ی زمانی خاصی وارد سیستم می شوند. در آنجا نام اساتید و فرم های مربوط به هر درس مشخص شده است که دانشجو با انتخاب آنها می تواند استاد را ارزشیابی کند. در این بازه‌ی زمانی تمامی ارزشیابی ها شامل ارزشیابی دانشجو از عملکرد استاد، ارزشیابی مسئولان از اعضای هیات علمی، ارزشیابی همکار از عملکرد همکاران، ارزشیابی رئیس بیمارستان از اعضای هیات علمی بالینی و همچنین سیستم خود-ارزیابی فعال می باشد. در این نرم افزار، عملکرد فرد در طول یک نیم سال تحصیلی بررسی شده، بعد از اتمام مهلت ارزشیابی، داده ها تجزیه و تحلیل می گردد و کارنامه استاد در زمان مشخص شده فعال می گردد.  هر عضو هیات علمی می تواند ارزشیابی خود را به تفکیک درس که در آن تعداد فرم و معدل نمره هر سوال و هر درس مشخص شده، مشاهده نماید.
دسترسی به ارزشیابی استاد آن لاین از طریق سایت زیر امکان پذیر است: