ارزشیابی استاد

 
ارزشيابي استاد (Teacher Evaluation)
 
هدف كلي 
ارتقا بهره وري آموزشی (Educational Productivity) از طريق بهبود عملكرد اساتيد بر مبناي ارزشيابي مستمر و جامع
 
اهداف اختصاصي 
ارائه بازخورد به اساتید جهت اصلاح و بهبود تدريس  
ارتقای توانایی قضاوت عضو هيأت علمي از خود (Self-judgment)
افزايش انتقادپذيري در اعضاي هيأت علمي  
افزايش مسئوليت پذيري دانشجو  
افزايش قابليت قضاوت در دانشجو  
ايجاد احساس مشاركت در فعاليت هاي آموزشي  
بررسي نقاط قوت و تأكيد بر آن  
تهيه ملاك ها و شاخص هاي معتبرتر و پاياتر ارزشيابي  
تعيين و استفاده از منابع معتبرتر ارزشيابي