ارزشیابی دانشجو

معرفی و اهداف چاپ نامه الکترونیک
assessment ارزيابي بعنوان مولفه اساسي آموزش محسوب 
مي شود و در صورت استفاده درست از آن، مي تواند در دستيابي به اهداف اساسي و کليدي برنامه درسي مفيد واقع شود. 
هدف بنيادي از طراحي و اجراي آزمونها اين است که آن دسته از اهداف آموزشي که از ديدگاه مدرس مربوطه مهم مي باشد، را روشن نمايد. آزمونها بعنوان يک محرک انگيزشي قدرتمند محسوب مي شوند و به دانشجويان تفهيم مي کند که چه مطالبي از نظر مدرس براي يادگيري ارزشمند هستند و به عبارت ديگر اهداف مهم يادگيري از طريق سوالات آزمون به دانشجو ارائه مي شود.
ارزيابي بعنوان يک تسهيل کننده براي پرکردن خلاء ها و شکاف هاي آموزشي «Educational gap»  تلقي مي شود که از طريق تشويق دانشجويان به مطالعه و مشارکت بيشتر در فرصتهاي آموزشي در دسترس،به تحقق مي يابد اين نتيجه اخير از آزمون (پرکردن 
شکاف هاي آموزشي) به ويژه براي دانشجويان در مقاطع کارآموزي اهميت پيدا مي کند جائيکه برنامه درسي از يک دانشجو نسبت به دانشجوي ديگر متفاوت است و بستگي به عواملي مثل موقعيت باليني و چرخش تصادفي بيماراني که دانشجو با آنها مواجه مي شود، دارد همچنين اين نتيجه از آزمون ممکن است در بعضي از موقعيت هاي علوم پايه (مثل يادگيري حل مسئله) که در اينجا نيز تجربيات آموزشي از يک دانشجو نسبت به دانشجوي ديگر متغير است، نيز مهم مي باشد. استفاده از روشهاي موثر ارزشيابي منجر به تشخيص نيازهاي دانشجويان و فراهم کننده اطلاعات مفيد براي مدرس در جهت نيل به نتايج مطلوب تر يادگيري مي باشد.