ارزشیابی دانشجو

 
واحد ارزشیابی دانشجو ی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در محورهای زیر آماده ارائه مشاوره و راهنمایی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و اعضای محترم هیئت علمی و سایر علاقمندان به حوزه ارزیابی می باشد.
 
 
الف) مشاوره و راهنمایی درخصوص آنالیز کیفی و کمی سوالات چند گزینه ای (در قالب کارگاههای آموزشی)
 
ب) مشاوره و راهنمایی درخصوص شیوه های نوین ارزیابی در علوم پزشکی (در قالب کارگاههای آموزشی)
 
ج) ارائه نرم افزارهای ارزشیابی مشتمل بر نرم افزار آنالیز سوالات چندگزینه ای ، PMP (نرم افزار آنالیز , یک نمونه از آنالیز سوالات چند گزینه ای)
 
د) مشاوره درخصوص راه اندازی مهارت های بالینی براساس استانداردهای بین الملل