ارزیابی درونی

مقدمه  
به منظور پويا نمودن عملكردها و ارتقاي سطح كيفي دانشگاه ها، خصوصاً دانشگاه هاي علوم پزشكي كه ارتباط تنگاتنگي با سلامت جامعه دارند، نياز به يك سيستم ارزيابي كيفيت نمايان مي شود. ارزيابي دروني يكي از سياست هاي جاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است كه به منظور ارتقا دانشگاه هاي علوم پزشكي صورت مي پذيرد.
  
اعتباربخشي (Accreditation) 
الگوي اعتباربخشي با سابقه ترين الگوي ارزيابي بوده و به معناي تخصصي عبارت است از فرآيند كنترل كيفيت و ارزشيابي پيشبرد برنامة يك مؤسسه يا اثربخشي پيشرفت، بر اساس معيارهاي از قبل تعيين شده و استاندارد.
 
اعتباربخشي دانشگاهي 
اعتباربخشي دانشگاهي عبارت است از فرآيند بررسي و تعيين ميزان كيفيت و كارايي دروني و بيروني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي با استفاده از مؤلفه ها و شاخص هاي عملكردي. در كاربرد اين الگو در كشورهاي مختلف مي توان به دو نوع فعاليت در ارزيابي آموزش عالي نظر داشت:
 
الف) ارزيابي دروني (Internal Evaluation)  
ارزيابي دروني اولين مرحله الگوي اعتباربخشي بوده كه در طي آن با توجه به رسالت و هدف های سازمان، كيفيت عوامل تشكيل دهنده نظام (برنامه، سازمان يا مؤسسه) به وسيله خود اعضاي تشكيل دهنده نظام ارزيابي مي شوند. به عبارت ديگر در ارزيابي دروني يك نظام دانشگاهي (گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه)، خود اعضا، ملاك ها را مشخص كرده به 
صورت بندي شاخص ها و سؤالات مورد ارزيابي مبادرت نموده، روش هاي گردآوري داده هاي مورد نياز را تعيين كرده، پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل آنها شخصاً به قضاوت درباره خود مي پردازند. سرانجام با مقايسه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب، نقاط قوت و ضعف را آشكار ساخته، راهبردها و پيشنهاداتي جهت بهبود كيفيت آموزش ارائه و به مورد اجرا گذاشته مي شود.
 
ب) ارزيابي بيروني (External Evaluation)  
در مرحله دوم اجراي اين الگو (اعتباربخشي) هيأت همگنان از خارج از نظام مورد ارزيابي، به بازديد نظام مي پردازند و ضمن بررسي گزارش ارزيابي دروني، گزارش رسمي ارزيابي نظام دانشگاهي را تدوين مي كنند. حاصل اين گزارش به رتبه بندي نظام دانشگاهي مي انجامد.