اطلاعات واحدهاي تحت پوشش

-دفتر آموزش مداوم تلفن : ۳۷۹۲۳۳۶۷
-واحد برنامه هاي حضوري تلفن : ۳۷۹۲۳۳۷۰ 
-واحد صدور گواهي نهايي  و برنامه هاي غيرحضوري تلفن : ۳۷۹۲۳۳۷۸