اطلاعیه ثبت نام کارگاه

به اطلاع می رساند از آبان ماه ۱۳۹۶ پرداخت هزینه ثبت نام کارگاه‌های توانمندسازی اساتید به صورت Onlineانجام ‌می‌شود. ثبت نام کارگاه‌ها از طریق سایتEdc.mui.ac.irامکان پذیر می‌باشد. راهنمای پرداخت Onlineنیز در سایت در دسترس می‌باشد.

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵