انتصاب جناب آقای دکتر وحید عشوریون به عنوان مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO)

طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر محمد رضا صبری،جناب آقای دکتر وحید عشوریون، معاون مدیریت و مطالعات توسعه آموزش پزشکی و عضو هیات علمی این مرکز به عنوان مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی منصوب گردیدند.