اهداف ارزشيابي

ارزشيابي درس (Course Evaluation)

ارزشيابي درس به عنوان يكي از شيوه هاي اساسي براي بهبود كيفيت آموزش، ارائه نيمرخي از كيفيت تدريس و ارائه پيشنهاداتي براي اصلاح فرآيندهاي آموزشي در تمام مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي اروپا و آمريكا و برخي دانشگاه هاي آسيا به صورت سيستم پايش مستمر دروس، استقرار يافته است. نتايج اين ارزشيابي ها علاوه بر انعكاس به مسئولين دروس و دپارتمان هاي ذيربط، براي ارتقاء و استخدام استادان و حتي تخصيص اعتبارات مالي و اعتباربخشي دپارتمان ها و برنامه هاي آموزشي مورد توجه قرار مي گيرد. َAbotمعتقد است ارزشيابي برنامه درسي يا درس، فرآيند گردآوري داده ها در مورد درس و برنامه درسي و به كارگيري اين داده ها براي تصميم گيري در مورد راه هاي حفظ و يا تغيير برنامه مي باشد.  

مقدمه و پيش نياز ارزشيابي درس، تمايل، تعهد، تأمل و دل مشغولي استاد نسبت به بهبود مستمر درس بوده و استاد بايد اين را بپذيرد كه تدريس هميشه مي تواند بهتر از قبل انجام شود و بدون اعتقاد به اين مطلب، انجام ارزشيابي درس فرآيندي بي اثر خواهد بود.

 

اهداف ارزشيابي برنامه هاي درسي

 

۱)     اندازه گيري نتايج فعاليت هاي ياددهي- يادگيري در يادگيرندگان

۲)     تعيين ميزان تحقق اهداف آموزشي در برنامه ريزي هاي درسي و آموزشي

۳)     تعيين كيفيت برنامه هاي آموزشي (شناسنامه درس، اهداف درس، محتوا، منابع، روش تدريس، چگونگی آزمون، چگونگي ايجاد انگيزه در يادگيرندگان و ...)

۴)     قضاوت در مورد امتيازات، مقررات، شيوه هاي پذيرش، مديريتي و ساختاري آموزش

۵)     استفاده از نظرات و احساسات دانشجويان درباره درس

۶)     ارائه بازخوردهاي مناسب به اساتيد بر اساس نتايج به دست آمده

۷)     بهبود مستمر كيفيت آموزشي به وسيله تغيير در چگونگي روند تدريس اساتيد