برگزاری کمیته علمی دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

کمیته علمی دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با حضورجناب اقای دکترموحدیان عطار معاون محترم آموزشی دانشگاه و اعضا  محترم کمیته علمی روز سه شنبه ۵ بهمن ۹۵ ساعت ۸/۳۰ درتالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید. در ابتدا سر کار خانم دکتر یمانی دبیرعلمی محترم دهمین جشنواره گزارش مبسوطی در مورد فرایندهای آموزشی ارسالی سال ۹۵ اعلام نمودند. تعدادکل فرایندهای ارسالی ۶۳ فرایند بوده است  که ۷ فرایند در بررسی اولیه بدلیل دارا نبودن شرایط فرایند رد شد. سایر فرایندها در ۵ کارگروه ۱-تدوين و بازنگری برنامه های آموزشی،۲- روش ها و تکنيک های آموزشی، ۳- سنجش، ارزشيابی و اثر بخشی آموزشی، ۴-مرجعيت، رهبری و مديريت آموزشی و  مشاوره و راهنمايی  و فعاليت های فرهنگی، ۵-  محصولات آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. جلسه کمیته علمی ساعت ۱۲ خاتمه یافت.