برنامه ارزشیابی استاد

برنامه ارزشیابی استاد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
نحوه تدريس و فعاليت هاي آموزشي تمامی اعضای هيأت علمي، یک بار در هر سال تحصیلی و در برخی دانشکده ها یک بار در هر نیم سال تحصیلی، مورد ارزيابي واقع مي گردد. این ارزیابی با استفاده از نظرات فراگيران و نيز مسئولان در رده هاي مختلف صورت می پذیرد. هدف از استفاده از نظرات فراگيران و مسئولان، جلوگيري از تك بعدي بودن امر ارزيابي مي باشد.  
جمع آوری نظرات، با استفاده از پرسشنامه هاي مختلفي که هر یک برای ارزیابی یک فعالیت آموزشی تهیه شده، صورت می پذیرد.
برای تهیه پرسشنامه ها، پرسشنامه اولیه ای توسط  کارشناسان واحد ارزشیابی مرکز توسعه، طراحي شد. پس از كسب نظر مديران و اعضای هيأت علمي هر گروه و متناسب با فعاليت هاي آموزشي آنها، تغییراتی در پرسشنامه اولیه داده شد و به این ترتیب پرسشنامه ای مختص هر گروه آموزشی تنظيم گرديد.  
توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها توسط رابطين ارزشيابي دانشكده ها در دفاتر توسعه آموزش (EDO) انجام می شود. اين عده از بين كارشناسان خدمات آموزشي هر دانشكده انتخاب شده، پس از طي یک دوره آموزشی بالغ بر ۱۲۰ ساعت در ارتباط با موضوع ارزشيابي، مسئوليت این کار را بر عهده گرفتند. رابطين ارزشيابي، گذشته از ارتباط كاري با مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، از معاونت آموزشي دانشكده متبوع براي انجام امور مربوط به ارزشيابي استعلام مي نمايند.  
پس از دريافت فرم هاي تكميل شده، اطلاعات جمع آوری شده توسط مركز داده ها و با استفاده از نرم افزار ارزشيابي استاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در نهایت نتایج به دست آمده، در قالب یک كارنامه، که نشان دهنده موقعيت فرد در گروه آموزشي و دانشکده و مقايسه امتياز كسب شده با امتیاز سال های قبل است، به صورت محرمانه برای عضو هیات علمی و همچنین معاون آموزشی دانشگاه و رئیس دانشکده ارسال مي گردد.
در این کارنامه، نمره ای با عنوان Optimal Score در نظر گرفته شده است كه نشان دهنده حداقل امتیاز ضروری برای عضو هيأت علمي می باشد. در صورتيكه امتياز اخذ شده كمتر از این حد باشد، به ايشان توصيه مي گردد در كارگاه هاي آموزشي مرتبط شركت نمايند و پس از گذشت زمان معيني، مجدداً مورد ارزيابي واقع گردند.  
امتياز ارزشيابي در كليه امور مربوط به تبديل وضعيت اعضای هيأت علمي شامل موارد ذیل، تأثير مستقیم دارد:
استخدام متقاضیان هیات علمی 
تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی 
تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی 
اعطاء پایه ترفیع سالیانه 
ارتقا مرتبه 
انتخاب استاد نمونه و سایر امور مرتبط با اعضای هیات علمی که نیاز به سنجش نحوه تدریس آنها می باشد
جهت روزآمد شدن و هماهنگي با مراكز پيشرفته آموزشي داخل و خارج كشور، روند ارزشيابي استاد به صورت دوره ای تحت بررسي و بازنگري قرار می گیرد.