برنامه ارزیابی درونی

برنامه ارزیابی درونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به رهبري مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي مبادرت به انجام ارزيابي دروني در دانشكده هاي هفتگانه نموده است. بر اين اساس، دانشكده پزشكي (در سه گروه باليني داخلي، جراحي، بيهوشي)، دانشكده داروسازي، دانشكده دندانپزشكي و دانشكده پرستاري و مامايي اقدام به ارزيابي دروني در گروه ها و برنامه هاي آموزشي خود نموده اند.
 
اين ارزيابي در هفت حوزه انتخابي زير صورت پذيرفته است:
۱- رسالت و اهداف آموزشي
۲- مديريت سازماندهي
۳- برنامه آموزشي
۴- اعضای هيأت علمي
۵- منابع آموزشي
۶- دانشجويان
۷- سنجش و ارزيابي
 
جهت سهولت و تسريع در انجام فرآيند ارزيابي دروني در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ده گام ارزيابي دروني در هشت مرحله متوالي ادغام و  اطلاعات مربوطه توسط ۳۰ ابزار مدون (مصاحبه، چك ليست، پرسشنامه و ...) گردآوری گردیده است.
 
مراحل ارزیابی درونی انجام شده عبارت بودند از:
۱- تشكيل كميته ارزيابي دروني دانشگاه و تهيه جدول زمان بندي اجراي ارزيابي دروني
۲- انجام مطالعات اوليه و بررسي متون موجود در ايران و جهان
۳- تشكيل جلسات جهت تعيين عوامل، ملاك ها و نشانگرها
۴- برگزاري كارگاه آموزشي ارزيابي دروني جهت آشنايي مسئولان آموزشي به منظور توافق و تعيين حدود مطلوبيت عوامل، ملاك ها و نشانگرها
۵- تهيه و تدوين ابزارهاي جمع آوري اطلاعات و تعيين روايي و پايايي آنها
۶- جمع آوري اطلاعات با استفاده از روش هاي مصاحبه، تكميل پرسشنامه، چك ليست و بررسي اسناد و مدارك
۷- تجزيه و تحليل داده ها و قضاوت درباره وضعيت موجود و مقايسه آن با وضعيت مطلوب
تدوين گزارش نهايي و ارائه پيشنهادات براي بهبود كيفيت گروه، دانشكده و دانشگاه