برنامه ریزی برای تدریس

برنامه ریزی برای تدریس
 
برنامه ریزی تدریس، مجموعه اعمال سنجیده، منطقی و پیوسته ای است که مدرس برای تدریس و اداره کلاس انجام می دهد. این برنامه ریزی در دو سطح انجام می شود:
 
الف- برنامه ریزی برای طول سال تحصیلی یا یک ترم تحصیلی (course plan)
ب- برنامه ریزی برای یک جلسه تدریس (lesson plan)