برگزاري كميته علمي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهری

از مجموع ۶۲ فرآيند آموزشي در ۸ حيطه ارسال شده به دبيرخانه هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري، پس از بررسي اوليه ۵۹ فرآيند در جلسه كميته علمي مورد بررسي قرار گرفت. از بين فرآيندهاي بررسي شده ۲۳ فرآيند به عنوان فرآيندي برتر به دبيرخانه مركزي جهت جشنواره كشوري معرفي شدند، همچنين ۲۵ فرآيند به عنوان فرآيند پذيرفته شده انتخاب گرديد و ۱۱ فرآيند پذيرفته نشد. نتايج در سايت جشنواره مطهري اعلام شده است.http://www.muimotahari.ir/‎