تدریس بالینی

تدریس بالینی

تدريس باليني، تعامل ياددهي- يادگيري بين آموزش دهنده (مدرس باليني) و دانشجو (فراگیر) است که به طور طبيعي در مجاورت يک بيمار رخ مي دهد و بر بيمار يا يک پديده باليني مرتبط با بيمار، متمرکز مي باشد.
فراگیران رشته‌ پزشکی پس از گذراندن دوره علوم پایه و دوره مقدمات بالینی (یا همان دوره پاتوفیزیولوژی)، وارد دوره بالینی می شوند که شامل دوره کارآموزی (به مدت ۲۱ ماه) و کارورزی (به مدت ۱۸ ماه) می باشد. كارآموزي باليني شامل آموزش مراقبت هاي بهداشتي- درماني سرپايي در درمانگاه هاي بيمارستان ها و مراكز عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور، آموزش بر بالين بيماران بستري و درس هاي نظري است. دوره کارورزی شامل كاربرد آموخته هاي قبلي تحت نظارت مدرسان بالینی، براي كسب مهارت هاي حرفه اي می باشد.