previous pauseresume next

تدریس بالینی

تدریس بالینی

تدريس باليني، تعامل ياددهي- يادگيري بين آموزش دهنده (مدرس باليني) و دانشجو (فراگیر) است که به طور طبيعي در مجاورت يک بيمار رخ مي دهد و بر بيمار يا يک پديده باليني مرتبط با بيمار، متمرکز مي باشد.
فراگیران رشته‌ پزشکی پس از گذراندن دوره علوم پایه و دوره مقدمات بالینی (یا همان دوره پاتوفیزیولوژی)، وارد دوره بالینی می شوند که شامل دوره کارآموزی (به مدت ۲۱ ماه) و کارورزی (به مدت ۱۸ ماه) می باشد. كارآموزي باليني شامل آموزش مراقبت هاي بهداشتي- درماني سرپايي در درمانگاه هاي بيمارستان ها و مراكز عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور، آموزش بر بالين بيماران بستري و درس هاي نظري است. دوره کارورزی شامل كاربرد آموخته هاي قبلي تحت نظارت مدرسان بالینی، براي كسب مهارت هاي حرفه اي می باشد.

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی