سمینارسراسری تعهد حرفه ای در علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمینارسراسری تعهد حرفه ای در علوم پزشکی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۶ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شورای عالی اخلاق پزشکی برگزار می گردد.

 

محورهای همایش

تبيين و تعريف تعهد حرفه اي
نيازسنجي در آموزش تعهد حرفه اي
ياددهي و يادگيري در آموزش تعهد حرفه اي
ارزشيابي و ارزيابي در آموزش تعهد حرفه اي
بازخورد و بازتواني در آموزش تعهد حرفه اي
توانمندسازي اساتيد در آموزش تعهد حرفه اي
برنامه ريزي آموزشي در خصوص تعهد حرفه اي
نقش محيط آموزشي و كوريكولوم پنهان در آموزش تعهد حرفه اي

آدرس سایت همایش