تقدیر رییس‌جمهور از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

تقدیر رییس‌جمهور از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی