تماس با مسئول ارزشیابی

کارشناس واحد: خانم  میترا دادمان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۲۹۸۸

پست الکترونیک:  dadman@nm.mui.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- طبقه همکف