تماس با واحد

کارشناس واحدخانم  میترا دادمان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۶۸

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- طبقه همکف