تماس با کارشناس مسئول

کارشناس مسئول: خانم آزیتا توکلی
کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
آدرس پست الکترونیک: az.tavakoli@yahoo.com
سایر همکاران: خانم پروین ناظمی
تلفن تماس: ۰۳۱۱۷۹۲۳۳۷۱
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- اتاق ۱۱۷