تماس با کارشناس مسئول آموزش بالینی

تماس با کارشناس مسئول آموزش بالینی

کارشناس واحد: دکتر سپیده جمشیدیان 
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۵۵
پست الکترونیکsepidehjamshidian@gmail.com
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- طبقه دوم- اتاق ۳۰۵