تماس با کارشناس مسئول دانش پژوهی

کارشناس واحدخانم  میترا دادمان

کارشناس ارشدمدیریت آموزشی

شماره تماس: ۰۳۱۱۷۹۲۳۳۶۸

پست الکترونیکdadman@nm.mui.ac.ir

آدرسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- طبقه همکف