جلسه کمیته تخصصی جشنواره مطهری

جلسه کمیته های تخصی یازدهمین جشنواره شهید مطهری روز سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید. در این جلسه مسئولین و اعضای شش کمیته تخصصی برنامه ریزی و بازنگری درسی، یاددهی یادگیری ...... به بررسی فرآیند های واصل شده به یازدهمین جشنواره شهید مطهری بر اساس آئین نامه ابلاغی داوری فرآیندهای پرداختند و در نهایت از هر حیطه دو فرآیند برتر برای تصمیم گیری و داوری نهایی به کمیته داوران جشنواره شهید مطهری ارائه گردید. جلسه داوری نهایی به منظور انتخاب فرآیند های برتر و ارسالی به جشنواره کشوری در روز سه شنبه مورخ ۲۶ دی ۹۶ برگزار می گردد.