کسب رتبه در چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا)

در چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا) که در تاریخ ۱۹ و ۲۰ بهمن ۹۶ به موازات نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق به کسب دو عنوان برگزیده و یک عنوان منتخب مردمی گردید.

 

بر این اساس در حیطه فیلم های آموزشی سرکارخانم دکتر شهلا شهیدی و همکاران برای عنوان "کلاس آمادگی زایمان" و در حیطه وب سایت های آموزشی جناب آقای امیررضا منطقی نژاد و همکاران برای عنوان "آزمایشگاه مجازی انگل شناسی ، قارچ شناسی و حشره شناسی" موفق به کسب عنوان برگزیده گردیدند ضمن آنکه جناب آقای دکتر احمد قدمی و همکاران برای عنوان " لاگ بوگ الکترونیک دانشجویان کارشناسی اتاق عمل" موفق به دریافت جایزه منتخب مردمی شدند.