جلسه هم اندیشی مسئولین دفاتر توسعه بیمارستانهای آموزشی

دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ جلسه هم اندیشی EDO بیمارستانهای آموزشی اصفهان در تالار زیتون واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.در این جلسه مواردی چون آیین نامه شرح وظایف و نحوه عملکرد دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزش درمانی، شرح وظایف کمیته آموزش علوم پزشکی، پیش نویس برنامه عملیاتی و همچنین سنجه های اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی درمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.