جلسه هم اندیشی مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها

سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۹۶ جلسه هم اندیشی EDO دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون چگونگی برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری، هفته آموزش وروز استاد در دانشکده ها و دانشگاه مواردی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.