جلسه هماهنگی مسئولین دفاتر توسعه بیمارستان‌ها

در تاریخ سه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶ جلسه هماهنگی مسئولین دفاتر توسعه بیمارستان‌ها و دانشجویان دکتری آموزش پزشکی در کلبه یادگیری تشکیل شد. در این جلسه پس از گزارش شروع فعالیت واحد ارتقا آموزش بالینی در EDCتوسط خانم دکتر یمانی، برنامه عملیاتی پیشنهادی ارتقا آموزش بالینی که توسط واحد ارتقا آموزش بالینی برای دفاتر توسعه تهیه شده بود توسط خانم دکتر امید ارائه شد و در انتها مسئولین دفاتر ودانشجویان در مورد فعالیت‌ها و مشکلات  خود در دفاتر بیمارستان‌ها گزارشی ارائه کردند.