ليست دروس گروه آموزش پزشکي در نيمسال دوم ۹۷ -۹۶

ليست دروس گروه آموزش پزشکي در نيمسال دوم ۹۷ -۹۶

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

مسوول درس و مدرسان

ساعت و محل تشکيل کلاس

رشته و مقطع تحصيلي

۱

۹۸۰۵۷۸

فلسفه علم و طب

۲

دکتر یوسفی

یکشنبه ۱۰-۸

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو- کلاس ۲۰۲

۲

۹۸۰۶۱۳

ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي علوم پزشكي

۲

دكتر چنگيز

دوشنبه ۹:۳۰-۷:۳۰

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو- کلاس ۲۰۲

۳

۹۸۰۶۱۴

مدل‌هاي برنامه‌ريزي درسي در علوم پزشكي

۲

دكتر يماني

دوشنبه ۱۲-۱۰

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو- کلاس ۲۰۲

۴

۹۸۰۶۱۵

روانشناسي يادگيري و آموزش

۲

دكتر حقاني

یکشنبه ۱۲-۱۰

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو- کلاس ۲۰۲

۵

۹۸۰۶۲۱

آموزش پزشكي مبتني بر شواهد BEME

۱

دکتر امید-دکتر حدادگر

شنبه ۱۶-۱۴

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو- کلاس ۲۰۲

۶

۹۸۰۴۰۱

مهارتهاي ارتباطي

۰/۵

دكتر احمد رضا زمانی

۱۹/۱۲/۹۶ الی۲۷/۱۲/۹۶

پزشكي- ICM

دانشکده پزشکی

۷

۹۸۰۴۰۲

EBM

۰/۵

دکتر فرج زادگان

مرداد ۹۷

پزشكي- دانشکده پزشکی

۸

۹۸۰۴۰۳

روش هاي يادگيري و مطالعه

۲

دكتر جمشيديان

سه شنبه ۱۶-۱۴

پزشكي- علوم پايه

دانشکده پزشکی

۹

۱۹۸۰۰۴۲۱۴۱

آداب پزشکی ۱

۰/۵

دكتر اميد

یکشنبه ۱۲-۱۰

پزشكي- علوم پايه

دانشکده پزشکی

۱۰

۹۸۰۶۳۹

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

۲

دكتر حقاني

یکشنبه ۱۰-۸

PhD كتابداري و اطلاع رسانی

(سایت کامپیوتر EDC)

۱۱

۹۸۰۷۰۱

آموزش پزشكي ۲

۲

دكتر اميد-دکتر رضایی

یکشنبه ۱۶-۱۴

دستياران دندانپزشكي

دانشکده دندانپزشکی

۱۲

۹۸۰۵۲۰

اندازه گیری،ارزشیابی و آزمون سازی

۳

دکتر یمانی ، دکتر کاظمی

(دکتر رضایی-دکتر امید)

یکشنبه ۱۲-۱۰

سه شنبه ۱۲-۱۰

دانشکده توانبخشی

کارشناسی ارشد گفتار درمانی

۱۳

۹۸۰۵۶۷

۹۸۰۵۹۲

آشنایی با روش های آموزش

۱/۵

دکتر جوکار- دکتر نجیمی

یکشنبه ۱۲-۱۰

ارشد روانپرستاری

پرستاری اطفال

۱۴

۹۸۰۵۹۰

روشهای نوین تدریس و تدریس بالینی

۲

دکتر فریبا حقانی

سه شنبه ۱۰-۸

دکتری بهداشت باروری

۱۵

۹۸۰۵۳۲

برنامه ریزی درسی مقدماتی

۱

دکتر حبیب اله رضایی

به صورت مجازی

کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۱۶

۹۸۰۵۳۶

ارزشیابی مقدماتی دانشجو

۱

خانم سهیلا احسانپور

به صورت مجازی

کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۱۷

۹۸۰۵۳۴

مهارتهای مقدماتی تدریس

۱

دکتر فریبا حقانی

به صورت مجازی

کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۱۸

۹۸۱۵۰۵

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

۱

دکتر آرش نجیمی

به صورت مجازی

کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۱۹

۹۸۰۵۳۸

فناوری اطلاعات و ارتباطات مقدماتی

۲

دکتر آرش نجیمی

به صورت مجازی

کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۲۰

۹۸۰۵۵۸

طراحی آموزشی و آموزش حین خدمت

۲

دکتر اطهر امید

به صورت مجازی

کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 

 

٭اسامی مسوولین دروس بصورت  Boldنوشته شده است.