دفاتر توسعه آموزش دانشکده های علوم پزشکی

رديف            دفاتر توسعه آموزش                   مسئول دفتر

۱                  دانشكده پزشكي                دكتر وحيد عشوريون

۲                  دانشكده داروسازي               دكتر محمود اعتباری

۳                  دانشكده دندانپزشكي           دكتر جابر يقيني

۴                  دانشكده پرستاري                 دكترپروانه اباذری

۵                  دانشكده توانبخشي             دكتر سعيد فرقاني

۶                  دانشكده مديريت و               دکتر محمد رضا سلیمانی

                      اطلاع رساني 

۷                  دانشكده بهداشت                 دكتر حمیدرضا پورزمانی

۸                  دانشکده تغذیه                    دکتر رضا  غیاثوند

۹                 دانشکده فناوری های نوین      دکتر کیوان جباری

۱۰                بیمارستان الزهرا                  دکتر وحید عشوریون