دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی غیر حضوری

مقدمه

به منظور گسترش و توسعه دامنه فعاليت آموزش عالي و انعطاف‌پذيري در پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي براي ورود به دانشگاه و به منظور بسط و اشاعه دانش متناسب با ذوق، سليقه و امكانات افراد و نيز پاسخگويي به نيازهاي مبرم جامعه به منظور تأمين نيروي انساني متخصص، نظام آموزش از راه دور مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته رشته آموزش پزشكي به موازات نظام آموزشي تمام‌وقت اين رشته برابر دستورالعمل آموزش از راه دور به اجرا در ‌آمد و آموزش هاي مجازي از سال ۱۳۸۸ در تعدادي از دانشگاه هاي كشور شروع شد.

 

شرايط ورود

پذيرش دانشجو از راه دور به صورت غيرمتمركز از طريق فراخوان و توسط دانشگاه مجري صورت مي‌گيرد. ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو طبق دستورالعمل آموزش از راه دور مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته آموزش پزشكي مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي‌عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ صورت مي‌گيرد. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي‌توان به لينك آيين‌نامه‌ها - كارشناسي‌‌ارشد از راه دور مراجعه نمود.

 

 

برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته آموزش پزشكي از راه دور

نیم رخ تحصیلی