دوره‌هاي مهارتي توانمندسازي اعضاء هيأت علمي

دوره‌هاي مهارتي توانمندسازي اعضاء هيأت علمي

مركز مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

«برنامه شش‌ماه دوم ۱۳۹۶»

فایل PDF


لیست کارگاههای مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۳۹۵