بازدید از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ۹۵، قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول آموزش مجازی و تعدادی از کارشناسان معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.