سمينار ارزیابی صلاحیت بالینی

سمینار سراسری ارزیابی صلاحیت بالینی در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تهران با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. سمینار در روز ۵ شنیه ۲۸ بهمن سال جاری در تالار ابن سینای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میگردد.

برنامه سمینار