فرآیند ارزشیابی درس

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به عنوان پيشرو در امر ارزشيابي درس در ايران مطرح بوده است. در راستاي این امر، از سال ۱۳۸۳، اين مركز اقدام به انجام ارزشيابي دروس در دانشكده هاي هفتگانه نمود. در اين خصوص ۳ پرسشنامه برای ارزشيابي دروس نظري، دروس باليني و دروس عملي- آزمايشگاهي با استفاده از مطالعات موجود در سطح جهان و بومي سازي آنها در ايران با نظر صاحب نظران تدوين گرديد و طي مراحلي (روش دلفي) روايي و پايايي آنها به تأييد رسيد. سپس طي فرآيندي اين ارزيابي در هر نيم سال تحصيلي در دانشكده هاي علوم پزشكي انجام مي پذيرد. با بررسي روند نتايج به دست آمده در دانشكده هاي مختلف مي توان مشاهده نمود كه اين ارزشيابي توانسته است كيفيت آموزشي را تا حدود زيادي ارتقاء بخشد. با این حال، نياز است با مطالعات وسيع تر و انجام فعاليت هاي گسترده تر اين فرآيند را هر روز پربارتر از قبل نمود.