فرمها

معرفی کمیته

کمیته برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه ریزی درسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل شده است.

 

اعضای کمیته

دکتر نیکو یمانی، دکتر طاهره چنگیز، دکتر فریبا حقانی، دکتر وحید عشوریون 

  

حوزه های فعالیت

  •  نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف به طور مثال برنامه درسی پزشکی عمومی
  •  نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف
  •  ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه
  •  همکاری با دفاتر توسعه دانشگاه در جهت ارتقای دانش برنامه ریزی درسی
  •   تصویب برنامه های درسی رشته های جدید قبل از ارائه به شورای آموزشی دانشگاه
  •   بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
  •   بررسی پیشنهاد ایجاد رشته های جدید بر اساس آیین نامه ها
  •  
  • چهارچوب تدوين برنامه آموزشي و ضوابط دوره تكميلي تخصصي و فوق تخصصي

فرم درخواست راه‌اندازي دوره‌هاي جديد تكميلي تخصصي

 

فرم درخواست ايجاد برنامه‌هاي آموزشي ويژه ضرورت‌سنجي

 

ضرورت سنجی ایجاد برنامه درسی جدید(الف)

 

تدوین برنامه درسی جدید

 

بازنگری برنامه درسی موجود

 

راه اندازی رشته ای که برنامه درسی مصوب دارد