ليست دروس گروه آموزش پزشکي در نيمسال اول ۹۶ -۹۵

 

 

ليست دروس گروه آموزش پزشکي در نيمسال اول ۹۶ -۹۵

 

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

مسوول درس و مدرسان

ساعت و محل تشکيل کلاس

رشته و مقطع تحصيلي

۱

۶۱۴۵۰۰

زبان انگليسي

۲

آقای رضا ترابی

شنبه ۱۲-۱۰

آزمایشگاه زبان

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری

۲

۹۸۰۵۱۳

برنامه ریزی درسی (۱)

۱

دکتر یمانی

یکشنبه ۱۲-۱۰

یک هفته در میان

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری

۳

۹۸۰۵۲۱

روش های ارزشیابی برنامه (۱)

۱

خانم احسانپور

یکشنبه ۱۲-۱۰

یک هفته در میان

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری

۴

۹۸۰۵۲۵

کاربرد رایانه در آموزش (۱)

۲

دکتر نجیمی

شنبه ۱۶-۱۴

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری

۵

۹۸۰۵۵۷

کاربرد رایانه در آموزش (۲)

۱

دکتر نجیمی

شنبه ۱۶-۱۴

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری

۶

۹۸۰۵۸۱

نظریه های یادگیری و مهارت های مقدماتی تدریس

۲

دکتر حقانی

یکشنبه ۱۶-۱۴

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری

۷

۹۸۰۵۸۲

برقراری ارتباط میان فردی و مهارت ارتباط پزشک با بیمار

۲

دکتر زمانی

یکشنبه ۱۰-۸

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری

۸

۹۸۰۵۸۳

روش های ارزیابی دانشجو (۱)

۱/۵

دکتر شایان

کارگاه ۳ روزه

چهارشنبه

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری

۹

۹۸۰۶۱۷

روش نگارش متون علمی

۱

دکتر قاسمی

سه شنبه ۱۸-۱۶

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۱۰

۹۸۰۶۱۱

آمار تحليلي با كاربرد نرم‌افزارهاي متداول

۲

دكتر يوسفي-دکتر جوکار

سه شنبه ۱۶-۱۴

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۱۱

۹۸۰۶۱۳

ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي علوم پزشكي

۲

دكتر چنگيز

چهارشنبه ۱۶-۱۴

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۱۲

۹۸۰۶۱۴

مدل‌هاي برنامه‌ريزي درسي در علوم پزشكي

۲

دكتر يماني

دوشنبه ۱۲-۱۰

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۱۳

۹۸۰۶۱۵

روانشناسي يادگيري و آموزش

۲

دكتر حقاني

سه شنبه ۱۲-۱۰

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو- کلاس ۲۰۲

۱۴

۹۸۰۶۲۱

آموزش پزشكي مبتني بر شواهد BEME

۱

دكتر فرج زادگان، دکتر امید

سه شنبه ۱۰-۸

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۱۵

۹۸۰۶۱۸

آموزش باليني: مباني، عرصه‌ها و روش‌ها

۲

دكتراديبي،دكتر يماني ، دكتر حقاني- دکتر امید

چهارشنبه ۱۰-۷

دكتري آموزش پزشكي

ترم چهار-Skill lab

۱۶

۹۸۰۶۲۰

ارزشيابي اعضاي هيأت علمي در نظام سلامت

۱

دكتر يماني

سه شنبه ۱۲-۱۰

دكتري آموزش پزشكي

ترم چهار

۱۷

۹۸۰۶۲۳

آموزش غير حضوري و الكترونيكي در علوم پزشكي

۲

دكتر ريتا مجتهدزاده

غیرحضوری

دكتري آموزش پزشكي

ترم چهار

۱۸

۹۸۰۶۲۷

تحقيقات شبه تجربي در علوم پزشكي

۲

دكتر يوسفي- دکتر جوکار

سه شنبه ۱۸-۱۶

دكتري آموزش پزشكي

ترم چهار

۱۹

۹۸۰۶۳۱

مديريت پروژه در نظامهاي  آكادميك

۱

دكتر فرج زادگان

ارایه کارگاهی

دكتري آموزش پزشكي

ترم چهار

۲۰

۹۸۰۶۲۲

پايان نامه

۲۲

-

-

دكتري آموزش پزشكي

۲۱

۹۸۰۵۷۱

پايان نامه

۶

-

-

كارشناسي ارشد آموزش پزشكي

۲۲

۹۸۰۵۶۶

روش هاي آموزش به مددجو

۱/۵

خانم احسانپور

سه شنبه ۱۲-۱۰

کارشناسي ارشد پرستاري داخلي - جراحي

۲۳

۹۸۰۵۶۸

روش هاي آموزش به فرد خانواده و جامعه

۱

خانم احسانپور

دوشنبه ۱۶-۱۴

كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه- دانشکده پرستاری

۲۴

۹۸۰۵۹۱

كارآموزي روش هاي آموزش به فرد خانواده و جامعه

۱

خانم احسانپور

دوشنبه ۱۰-۸

كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه- دانشکده پرستاری

۲۵

۹۸۱۵۰۹

اصول و فنون تدريس در اتاق عمل

۲

خانم احسانپور- دکتر امید

شنبه ۱۲-۱۰

كارشناسي ارشد اتاق عمل

دانشکده پرستاری

۲۶

۹۸۰۵۴۰

طرح و برنامه ريزي درسي و طراحي و ارزشيابیسيستم آموزشي

۲

دكتر يماني،خانم احسانپور

يكشنبه۱۰-۸

کارشناسي ارشد مامايي

دانشکده پرستاری

۲۷

۹۸۰۵۱۰

روشها و فنون تدريس و تمرين تدريس

۲

دكتر حقاني،خانم احسانپور

سه شنبه ۱۰-۸

کارشناسي ارشد مامايي

دانشکده پرستاری

۲۸

۹۸۰۶۰۷

اصول فلسفه و تعلیم و تربیت

۲

دكتر یوسفی- دکتر جوکار

سه شنبه ۱۰-۸

دکتری پرستاری

دانشکده پرستاری

۲۹

۹۸۰۶۰۲

طراحی و ارزشیابی سیستم آموزشی

۲

دکتر حقانی

سه شنبه ۱۶-۱۴

دکتری بهداشت باروری

دانشکده پرستاری

۳۰

۹۸۰۵۹۰

روش های نوین تدریس و تدریس بالینی

۲

دکتر حقانی

چهار شنبه ۱۲-۱۰

دکتری بهداشت باروری

دانشکده پرستاری

۳۱

۹۸۰۴۰۱

مهارتهاي ارتباطي

۰/۵

دكتر احمد رضا زمانی

۲۰/۶/۹۵ تا ۴/۷/۹۵

پزشكي- ICM

دانشکده پزشکی

۳۲

۹۸۰۴۰۳

روش هاي يادگيري و مطالعه

۲

دكتر جمشيديان

سه شنبه ۱۶-۱۴

پزشكي- علوم پايه

دانشکده پزشکی

۳۳

۹۸۰۵۲۶

سنجش و اندازه گیری تحصیلی

۱

دکترشایان

چهارشنبه ۱۲-۱۰

دانشکده پزشکی

کارشناسی ارشد تکنولوزی گردش خون

۳۴

۹۸۰۶۳۹

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

 

۲

دكتر حقاني

دو شنبه ۱۲-۱۰

PhD  كتابداري

دفتر دکتر حقانی

۳۵

۹۸۱۱۲۱۳

تكنولوژي آموزشي

۷۸/.

دكتر اميد

دوشنبه ۱۲-۱۰

دستياران دندانپزشكي

دانشکده دندانپزشکی

۳۶

۹۸۰۷۰۰

آموزش پزشكي ۱

۱

دكتر اميد

دوشنبه ۱۲-۱۰

دستياران دندانپزشكي

دانشکده دندانپزشکی

 

 

ليست دروس گروه آموزش پزشکي در نيمسال اول ۹۶ -۹۵

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

مسوول درس و مدرسان

رشته و مقطع تحصيلي

گرایش

۱

۹۸۱۵۰۵

سيستم‌هاي اطلاع‌رساني پزشكي

۱

دکتر آرش نجيمي

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

جبرانی

۲

۹۸۰۵۳۲

برنامه ريزي درسي مقدماتي

۱

دكتر نيكو يماني

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

جبرانی

۳

۹۸۰۵۳۴

مهارتهاي مقدماتي تدريس

۱

دكتر فريبا حقاني

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

جبرانی

۴

۹۸۰۵۳۶

ارزشيابي مقدماتي دانشجو

۱

دكتر وحيد عشوريون

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

جبرانی

۵

۹۸۰۵۳۸

فناروي اطلاعات و ارتباطات مقدماتی

۲

دكتر آرش نجيمي

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

جبرانی

۶

۹۸۰۵۴۲

مباني نظري تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت براساس آموزه‌هاي اسلامي

۲

دكتر محمد مظاهري

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

جبرانی

۷

۹۸۰۵۴۴

حفظ‌الصحه و پيشگيري از بيماري‌ها بر پايه طب سنتي ايراني

۱

دكتر محمد مظاهري

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

جبرانی

۸

۹۸۰۵۵۶

طراحي و برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي

۱

دکتر فریبا حقانی

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي‌ مشترك

۹

۹۸۰۵۵۸

طراحي آموزشي و آموزش حين خدمت

۲

دکتر اطهر امید

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي‌ مشترك

۱۰

۹۸۰۵۱۲

ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي و برنامه‌هاي سلامت

۲

خانم سهیلا  احسانپور

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي‌ مشترك

۱۱

۹۸۰۵۱۸

جامعه‌شناسي و عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت

۱

متعاقبا اعلام می گردد

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي‌ مشترك

 

۹۸۰۵۵۲

ارزشیابی دانشجو در جایگاه های جامعه نگر

۱

خانم سهیلا  احسانپور

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي‌ مشترك

۱۲

۹۸۰۵۲۸

پرستاري اجتماعي

۲

دکتر ماهرخ کشوری

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش پرستاري جامعه‌نگر

۱۳

۹۸۰۵۳۰

پرستاري اجتماعي سلامت روان

۲

دکتر ماهرخ کشوری

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش پرستاري جامعه‌نگر

۱۴

۹۸۱۵۳۲

سلامت زنان روستايي

۲

دکتر شهناز کهن

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش سلامت باروري

۱۵

۹۸۰۵۹۳

مامايي جامعه‌نگر

۲

دکتر شهناز کهن

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش سلامت باروري

۱۶

۹۸۰۵۹۴

مديريت عمومي

۳

دکتر شهرام شایان

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش مديريت خدمات سلامت

۱۷

۹۸۰۵۹۵

مديريت مراكز سلامت شهرستان

۱

دکتر پژمان عقدک

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش مديريت خدمات سلامت

۱۸

۹۸۰۵۹۶

سلامت محيط جامعه‌نگر

۲

دکتر حمیدرضا پور زمانی

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش سلامت محيط و كار

۱۹

۹۸۰۵۹۷

مديريت خطرات سلامت محيطي و شغلي

۲

دکتر حمیدرضا پور زمانی

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش سلامت محيط و كار

۲۰

۹۸۰۵۹۸

سبك زندگي سالم

۲

دکتر آسیه پیرزاده

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش سلامت

۲۱

۹۸۰۵۹۹

برقراري ارتباط براي سلامت

۱

دکتر فیروزه مصطفوی

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش سلامت

۲۲

۹۸۱۵۰۱

جلب حمايت جامعه براي سلامت

۱

دکتر احمد علی اسلامی

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش سلامت

۲۳

۹۸۱۵۰۲

اپيدميولوژي مديريت سلامت در شهرستان‌ها

۲/۵

دکتر مریم نصیریان

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش اپيدميولوژي

۲۴

۹۸۱۵۰۳

اپيدميولوژي در عرصه

۱/۵

دکتر مریم نصیریان

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

اختصاصي گرايش آموزش اپيدميولوژي