ليست دروس گروه آموزش پزشکي در نيمسال دوم ۹۶ -۹۵

رديف

نام درس

تعداد واحد

مسوول درس و مدرسان

ساعت و محل تشکيل کلاس

رشته و مقطع تحصيلي

۱

برنامه‌ريزي درسی (۲)

۲

دکتر یمانی

یکشنبه ۱۲-۱۰

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری ترم ۲ -کلاس ۲۰۲

۲

شيوه‌هاي ارزشيابي برنامه (۲) (نظری)

۱

خانم احسانپور، دکتر نجیمی

شنبه ۱۱-۱۰

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری ترم ۲ -کلاس ۲۰۲

۳

شيوه‌هاي ارزشيابي برنامه (۲) (عملی)

۱

خانم احسانپور، دکتر نجیمی

شنبه ۱۲-۱۱

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری ترم ۲ -کلاس ۲۰۲

۴

الگوهاي ياددهي و يادگيري

۲

دکتر حقانی

یکشنبه ۱۰-۸

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری ترم ۲ -کلاس ۲۰۲

۵

زبان انگليسي (۲)

۲

دکتر قاسمی

یکشنبه ۱۶-۱۴

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری ترم ۲ -کلاس ۲۰۲

۶

رهبري و مديريت در آموزش علوم پزشكي و اقتصاد آموزش

۳

دکتر شایان

ارایه به صورت کارگاهی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری ترم ۲ -کلاس ۲۰۲

۷

شيوه‌هاي تحقيق در آموزش (۱)

۲

دکتر جوکار،دکتر نجیمی

شنبه ۱۶-۱۴

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری ترم ۲ -کلاس ۲۰۲

۸

روش هاي تحقيق كيفي

۲

دکتریمانی و همکاران

دوشنبه ۱۲-۱۰

PhD  آموزش پزشكي

ترم ۳ - کلاس ۲۰۲

۹

روش هاي پيشرفته تدريس در علوم پزشكي

۱

دکتر حقانی

دوشنبه ۱۰-۸

PhD  آموزش پزشكي

ترم ۳ - کلاس ۲۰۲

۱۰

مفاهيم و روش هاي نوين در ارزشيابي فراگيران

۳

دکتر امید

سه شنبه ۱۰-۸

چهارشنبه ۱۲-۱۰

PhD  آموزش پزشكي

ترم ۳ - کلاس ۲۰۲

۱۱

فنون گردآوري و تحليل داده‌ها در تحقيقات كيفي

۲

دکتر یمانی و همکاران

سه شنبه ۱۲-۱۰

PhD  آموزش پزشكي

ترم ۳ - کلاس ۲۰۲

۱۲

مدیریت تغییر در نظام های آکادمیک

۱

دکتر شایان

سه شنبه ۱۶-۱۴

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو- کلاس ۲۰۲

۱۳

سمينار بررسي مسايل رايج در تحقيقات آموزش پزشكي

۱

دکتر حقانی، دکتر یمانی

دوشنبه ۱۶-۱۴

PhD  آموزش پزشكي

ترم ۳ - کلاس ۲۰۲

۱۴

پايان نامه

۲۲

-

-

دكتري آموزش پزشكي

۱۵

آشنایی با روش های آموزش

۱/۵

خانم احسانپور

یکشنبه ۱۲-۱۰

روانپرستاری

پرستاری اطفال

۱۶

رویکردهای نوین تدریس

۲

دکتر حقانی

سه شنبه ۱۲-۱۰

دکتری پرستاری

دانشکده پرستاری

۱۷

مهارتهاي ارتباطي

۰/۵

دكتر احمد رضا زمانی

۱۳/۱۲/۹۵ تا ۳۱/۱/۹۶

پزشكي- ICM

دانشکده پزشکی

۱۸

EBM

۰/۵

دکتر فرج زادگان

مردادماه ۹۶

پزشكي-    

دانشکده پزشکی

۱۹

روش هاي يادگيري و مطالعه

۲

دكتر جمشيديان

سه شنبه ۱۶-۱۴

پزشكي- علوم پايه

دانشکده پزشکی

۲۰

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

 

۲

دكتر حقاني

یکشنبه ۱۲-۱۰

PhD  كتابداري

 

۲۱

اندازه گیری،ارزشیابی و آزمون سازی

۳

دکتر یمانی ، دکتر کاظمی

 شنبه ۱۶-۱۴

یکشنبه ۱۶-۱۴

دانشکده توانبخشی

کارشناسی ارشد گفتار درمانی

۲۲

آموزش پزشكي ۲

۲

دكتر اميد

یکشنبه ۱۶-۱۴

دستياران دندانپزشكي

دانشکده دندانپزشکی

٭اسامی مسوولین دروس بصورت  Boldنوشته شده است .