لیست دروس آموزش پزشکی نیمسال اول ۹۷-۹۶

ليست دروس گروه آموزش پزشکي در نيمسال اول ۹۷ -۹۶

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

مسوول درس و مدرسان

ساعت و محل تشکيل کلاس

رشته و مقطع تحصيلي

۱

۹۸۰۵۲۹

کاربرد رایانه ۳ (یادگیری الکترونیکی و یادگیری از راه دور)

۲

دکتر نجیمی

شنبه ۱۰-۸

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

سایت کامپیوتر

۲

۹۸۰۵۴۵

طراحی آموزشی در علوم پزشکی

۲

دکتر حقانی- دکتر جوکار

یکشنبه ۱۲-۱۰

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

کلاس ۲۰۲

۳

۹۸۰۵۵۱

طراحی،اجرا و ارزشیابی کارگاه های آموزشی

۱ (کارگاهی)

دکتر حقانی

ارایه به صورت کارگاهی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

کلاس ۲۰۲

۴

۹۸۰۵۸۶

شیوه های تحقیق در آموزش(۲)

۲

دکتر جوکار- دکتر نجیمی

یکشنبه ۱۰-۸

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

کلاس ۲۰۲

۵

۹۸۰۵۸۷

روش های ارزیابی دانشجو(۲) آزمون های عملی و بالینی

۵/۲

دکتر شایان

کارگاهی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

کلاس ۲۰۲

۶

۹۸۰۵۸۹

تدریس بالینی

۵/۲

دکتر امید- دکتر یمانی

شنبه ۱۶-۱۴

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

کلاس ۲۰۲

۷

۹۸۰۵۷۰

برنامه ريزي درسي

۵/۱

دکتر یمانی

سه شنبه ۱۲-۱۰

دكتري آموزش پزشكي- ترم یک -کلاس ۲۰۲

۸

۹۸۰۵۷۲

كليات ارزشيابي برنامه

۵/۱

دکتر چنگیز

چهارشنبه ۱۶-۱۴

دكتري آموزش پزشكي- ترم یک

کلاس ۲۰۲

۹

۹۸۰۵۷۳

روش ها و فنون تدريس

۵/۱

دکتر حقانی

چهارشنبه ۱۲-۱۰

دكتري آموزش پزشكي- ترم یک

کلاس ۲۰۲

۱۰

۹۸۰۵۷۶

اخلاق در آموزش و پژوهش

۵/۱

دکتر یوسفی- دکتر جوکار

سه شنبه ۱۸-۱۶

دكتري آموزش پزشكي- ترم یک

کلاس ۲۰۲

۱۱

۹۸۰۶۱۱

آمار تحلیلی با کاربرد نرم افزارهای متدوال

۲

دکتر یوسفی- دکتر جوکار

چهارشنبه ۱۰-۸

دكتري آموزش پزشكي- ترم یک

مرکز کامپیوتر

۱۲

۹۸۰۵۷۹

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

۱

دکتر نجیمی

دوشنبه ۱۰-۸

دكتري آموزش پزشكي- ترم یک

مرکز کامپیوتر

۱۳

۹۸۰۶۱۷

روش نگارش متون علمي

۱

دکتر قاسمی

سه شنبه ۱۰-۸

دكتري آموزش پزشكي- ترم یک

کلاس ۲۰۲

۱۴

۹۸۰۶۱۸

آموزش باليني: مباني، عرصه‌ها و روش‌ها

۲

دكترامید،دکتر ادیبی- دكتر يماني - دكتر حقاني-

چهارشنبه ۱۰-۸

دكتري آموزش پزشكي- ترم چهار

 کلاس ۲۰۱

۱۵

۹۸۰۶۲۰

ارزشيابي اعضاي هيأت علمي در نظام سلامت

۱

دكتر يماني

دوشنبه ۱۰-۸

دكتري آموزش پزشكي- ترم چهار

کلاس ۲۰۱

۱۶

۹۸۰۶۲۳

آموزش غير حضوري و الكترونيكي در علوم پزشكي

۲

دكتر ريتا مجتهدزاده

غیرحضوری

دكتري آموزش پزشكي- ترم چهار

کلاس ۲۰۱

۱۷

۹۸۰۶۲۷

تحقيقات شبه تجربي در علوم پزشكي

۲

دكتر يوسفي- دکتر جوکار

سه شنبه ۱۶-۱۴

دكتري آموزش پزشكي- ترم چهار

کلاس ۲۰۱

۱۸

۹۸۰۶۳۱

مديريت پروژه در نظامهاي  آكادميك

۱

دکتر نجیمی

دوشنبه ۱۲-۱۰

دكتري آموزش پزشكي- ترم چهار

کلاس ۲۰۱

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

مسوول درس و مدرسان

ساعت و محل تشکيل کلاس

رشته و مقطع تحصيلي

۲۰

۹۸۰۵۶۶

روش هاي آموزش به مددجو

۵/۱

دکتر نجیمی

دکتر رضایی

سه شنبه ۱۲-۱۰

کارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي

 دانشکده پرستاری

۲۱

۹۸۰۵۶۸

روش هاي آموزش به فرد خانواده و جامعه

۱

دکتر نجیمی

دکتر رضایی

شنبه ۱۲-۱۰

كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه

دانشکده پرستاری

۲۲

۹۸۰۵۹۱

كارآموزي روش هاي آموزش به فرد خانواده و جامعه

۱

دکتر نجیمی

دکتر رضایی

هماهنگی با گروه بهداشت دانشکده پرستاری

كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه

 دانشکده پرستاری

۲۳

۹۸۱۵۰۹

اصول و فنون تدريس در اتاق عمل

۲

دکتر امید

شنبه ۱۲-۱۰

كارشناسي ارشد اتاق عمل

دانشکده پرستاری

۲۴

۹۸۰۵۸۰

روش تدریس و برنامه ریزی درسی

۵/۱

دکتر حقانی

سه شنبه ۱۶-۱۴

کارشناسي ارشد پرستاری سالمندی

دانشکده پرستاری

۲۵

۹۸۰۵۴۰

طرح و برنامه ريزي درسي و طراحي و ارزشيابی سيستم آموزشي

۲

دكتر يماني،دکتر امید

يكشنبه۱۰-۸

کارشناسي ارشد مامايي- دانشکده پرستاری

۲۶

۹۸۰۵۱۰

روشها و فنون تدريس و تمرين تدريس

۲

دکتر امید

دکتر جوکار

چهارشنبه ۱۶-۱۴

کارشناسي ارشد مامايي

 دانشکده پرستاری

۲۷

۹۸۰۶۳۳

مدیریت و رهبری در آموزش پرستاری (درس جدید)

۲

دكتر یوسفی

 دکتر جوکار

سه شنبه ۱۰-۸

دکتری پرستاری- دانشکده پرستاری

۲۸

۹۸۰۶۰۲

طراحی و ارزشیابی سیستم آموزشی 

۲

دکتر حقانی

چهارشنبه ۱۶-۱۴

دکتری بهداشت باروری- دانشکده پرستاری

۳۰

۹۸۰۶۰۳

آزمون سازی و ارزشیابی

۲

دکتر یمانی- دکتر امید

چهارشنبه ۱۲-۱۰

دکتری پرستاری- دانشکده پرستاری

۳۱

۹۸۰۶۰۱

مدیریت آموزشی

۳

دکتر یوسفی- دکتر جوکار

سه شنبه ۱۰-۸

دکتری پرستاری- دانشکده پرستاری

۳۲

۹۸۰۴۰۱

مهارتهاي ارتباطي

۵/۰

دكتر احمد رضا زمانی

۱۹/۶/۹۶ تا ۲/۷/۹۷

از ساعت ۸ الی ۱۲

پزشكي- ICM- دانشکده پزشکی

تالار طباطبایی

۳۳

۹۸۰۴۰۲

EBM

۵/۰

دکتر فرج زادگان

۴/۱۱/۹۶ تا ۷/۱۱/۹۶

از ساعت ۸ الی ۱۲

پزشكي- ICM- دانشکده پزشکی

تالار طباطبایی

۳۴

۹۸۰۴۰۳

روش مطالعه در پزشکی

۲

دكتر جمشيديان

سه شنبه ۱۶-۱۴

پزشكي- علوم پايه-  دانشکده پزشکی

۳۵

۹۸۰۵۲۶

سنجش و اندازه گیری تحصیلی

۱

دکتر رضایی

شنبه ۱۰-۸

کارشناسی ارشد تکنولوزی گردش خون

 دانشکده پزشکی

۳۶

۹۸۰۵۶۱

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

۲

دکتر نجیمی

دکتر رضایی

سه شنبه۱۰-۸

کارشناسی ارشد HIT

دانشکده مدیریت

۳۷

۹۸۱۱۲۱۳

تكنولوژي آموزشي

۷۸/.

دكتر اميد

یکشنبه ۱۶-۱۴

دستياران دندانپزشكي- دانشکده دندانپزشکی

۳۸

۹۸۰۷۰۰

آموزش پزشكي ۱

۱

دكتر اميد

یکشنبه ۱۶-۱۴

دستياران دندانپزشكي- دانشکده دندانپزشکی

۳۹

۹۸۰۶۳۶

مستندسازی و گزارش نویسیو نگارش مقاله

۲

دکتر قاسمی

یکشنبه ۱۰-۸

دکتری پژوهشی- دانشکده پزشکی