لیست دروس آموزش پزشکی نیمسال ۹۴-۹۵

«ليست دروس گروه آموزش پزشکي در نيمسال اول ۹۵ -۹۴»

 

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

مسوول درس

رشته و مقطع تحصيلي

۱

۹۸۰۶۱۳

ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي علوم پزشكي

۲

دكتر طاهره چنگيز

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۲

۹۸۰۶۱۴

مدل‌هاي برنامه‌ريزي درسي در علوم پزشكي

۲

دكتر نيكو يماني

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۳

۹۸۰۶۱۵

روانشناسي يادگيري و آموزش

۲

دكتر فريبا حقاني

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۴

۹۸۰۶۱۱

آمار تحليلي با كاربرد نرم‌افزارهاي متداول

۲

دكتر عليرضا يوسفي

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۵

۹۸۰۶۱۲

سمينار بررسي مسايل رايج در تحقيقات آموزش پزشكي

۱

دكتر طاهره چنگيز

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۶

۹۸۰۶۲۱

آموزش پزشكي مبتني بر شواهد BEME

۱

دكتر طاهره چنگيز

دكتري آموزش پزشكي

ترم دو

۷

۹۸۰۶۲۷

تحقيقات شبه تجربي در علوم پزشكي

۲

دكتر عليرضا يوسفي

دكتري آموزش پزشكي

ترم چهار

۸

۹۸۰۶۱۸

آموزش باليني: مباني، عرصه‌ها و روش‌ها

۲

دكترپيمان اديبي

دكتري آموزش پزشكي

ترم چهار

۹

۹۸۰۶۲۳

آموزش غيرحضوري و الكترونيكي در علوم پزشكي

۲

دكتر ريتا مجتهدزاده

دكتري آموزش پزشكي

ترم چهار

۱۰

۹۸۰۶۲۰

ارزشيابي اعضاي هيأت علمي در نظام سلامت

۱

دكتر نيكو يماني

دكتري آموزش پزشكي

ترم چهار

۱۱

۹۸۰۶۳۱

مديريت پروژه در نظامهاي  آكادميك

۱

دكتر طاهره چنگیزو دکتر زيبا فرج زادگان

دكتري آموزش پزشكي

ترم چهار

 

 

 

 

«ليست دروس گروه آموزش پزشکي در نيمسال اول ۹۵ -۹۴»

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

مسوول درس

رشته و مقطع تحصيلي

۱

۹۸۰۵۶۶

روش‌هاي آموزش به مددجو

۱/۵

خانم سهيلا احسانپور

کارشناسي ارشد پرستاري داخلي - جراحي

۲

۹۸۰۵۶۸

روش‌هاي آموزش به فرد خانواده و جامعه

۱

خانم سهيلا احسانپور

كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه

۳

۹۸۰۵۹۱

كارآموزي روش‌هاي آموزش به فرد خانواده و جامعه

۱

خانم سهيلا احسانپور

كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه

۴

۹۸۰۵۸۰

روش تدريس و برنامه‌ريزي آموزشي

۱/۵

دكتر فريبا حقاني

کارشناسي ارشد سالمندي

۵

۹۸۰۵۴۰

طرح و برنامه ريزي درسي و طراحي و ارزشيابي سيستم آموزشي

۲

دكتر نيكو يماني

کارشناسي ارشد مامايي

۶

۹۸۰۵۱۰

روشها و فنون تدريس و تمرين تدريس

۲

دكتر فريبا حقاني

کارشناسي ارشد مامايي

۷

۹۸۰۶۰۵

رويكردهاي نوين تدريس

۲

دكتر فريبا حقاني

دکتری پرستاری

۸

۹۸۱۵۰۹

اصول و فنون تدريس در اتاق عمل

۲

خانم سهيلا احسانپور

كارشناسي ارشد اتاق عمل

۹

۹۸۰۴۰۱

مهارتهاي ارتباطي

۰/۵

دكتر پرستو گلشيري

پزشكي- ICM

۱۰

۹۸۰۴۰۲

EBM 

۰/۵

دكتر زيبا فرج زادگان

پزشكي - ICM

۱۱

۹۸۰۴۰۳

روش‌هاي يادگيري و مطالعه

۲

دكتر فريبا حقاني

پزشكي- علوم پايه

۱۲

۹۸۰۶۳۹

مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي

۲

دكتر فريبا حقاني

PhD  كتابداري

۱۳

۹۸۱۱۲۱۳

تكنولوژي آموزشي

۷۸/.

دكتر فريبا حقاني

دستياران دندانپزشكي

۱۴

۹۸۰۷۰۰

آموزش پزشكي (۱)

۱

دكتر فريبا حقاني

دستياران دندانپزشكي

«ليست دروس مجازی گروه آموزش پزشکي در نيمسال اول ۹۵ -۹۴»

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

مسوول درس

رشته و مقطع تحصيلي

۱

۹۸۰۵۴۶

نظام ارائه خدمات سلامت

۲

دكتر رضا خديوي

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۲

۹۸۰۵۵۰

روش‌ها و الگوهاي ياددهي و يادگيري در جامعه

۲

دكتر فريبا حقاني

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۳

۹۸۱۵۰۸

فناروي اطلاعات و ارتباطات پيشرفته

۱

دكتر آرش نجيمي

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۴

۹۸۱۵۰۶

زبان انگليسي اختصاصي

۲

دكتر صادق خليلي

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۵

۹۸۰۵۱۶

اصول اپيدميولوژي

۱

دكتر مريم نصيريان

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۶

۹۸۰۵۴۴

حفظ‌الصحه و پيشگيري از بيماريها بر پايه طب سنتي ايراني

۱

دكتر محمد مظاهري

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

۷

۹۸۰۵۳۲

برنامه ريزي درسي مقدماتي

۱

دكتر نيكو يماني

كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت