مسئول واحد

 
کارشناس مسئول: دکتر شهرام شایان
آدرس پست الکترونیک:  shayan@edc.mui.ac.ir
آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،طبقه دوم واتاق 
تلفن تماس: ۷۹۲۲۹۹۶