تماس با کارشناس مسئول واحد توانمندی ارتقاء

کارشناس مسئولخانم مریم تیموری

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

آدرس پست الکترونیکteimouri@edc.mui.ac.ir

شماره تماس۰۳۱۳۷۹۲۳۳۶۵

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- طبقه همکف