مسئولین دفاتر EDO دانشکده ها و بیمارستان ها

دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

نام دانشکده

مسئول دفتر

پزشكي

دکتر شهرزاد شهیدی

داروسازي

دکتر شادی فرسائی

دندانپزشكي

دکتر بهاره طحانی

پرستاري

خانم مهشید عبدی شهشهانی

توانبخشي            

دکتر یلدا کاظمی

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دکتر مریم جهانبخش

بهداشت

دكتر حبیب اله دهقان

تغذیه

دکتر نیماه بحرینی

فناوری های نوین

دکتر زهرا امینی

دفاتر توسعه آموزش بیمارستان ها

نام بیمارستان

مسئول دفتر

شهید آیت الله کاشانی

دکتر مسعود صیادی شهرکی

نور و علی اصغر

دکتر محمدرضا شعربانچی زاده

الزهرا

دکتر امیرعباس کارگشایی

حضرت سیدالشهدا(ع)

دکتر علی اخوان

فیض

دکتر علیرضا پیمان

امین

-

شهید چمران

دکتر محمد کرمانی

آیت الله دکتر بهشتی

دکتر مریم هاشمی

امام حسین(ع)

دکتر طوبی مومن