مسئولین دفاتر EDO دانشکده ها و بیمارستان ها

دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

نام دانشکده

مسئول دفتر

پزشكي

دکتر شهرزاد شهیدی

داروسازي

دکتر شادی فرسائی

دندانپزشكي

دکتر بهاره طحانی

پرستاري

دکتر مرضیه عادل‌مهربان

توانبخشي            

خانم خدیجه خضاعلی

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دکتر مریم جهانبخش

بهداشت

دكتر حمیدرضا پورزمانی

تغذیه

دکتر مسعود سامی

فناوری های نوین

دکتر محمدرضا صحتی

دفاتر توسعه آموزش بیمارستان ها

نام بیمارستان

مسئول دفتر

شهید آیت الله کاشانی

دکتر مسعود صیادی شهرکی

نور و علی اصغر

دکتر محمدرضا شعربانچی زاده

الزهرا

دکتر امیرعباس کارگشایی

حضرت سیدالشهدا(ع)

دکتر علی اخوان

فیض

دکتر علیرضا پیمان

امین

دکتر کامیار مصطفوی زاده

شهید چمران

دکتر محمد کرمانی

آیت الله دکتر بهشتی

دکتر بهناز خانی

امام حسین(ع)

دکتر طوبی مومن