معرفي كارشناسان واحد فناوری اطلاعات

رئيس مركز اموزش الكترونيك

دكتر آرش نجیمی

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۵۱

 

كارشناس كامپيوتر و كارشناس واحد اموزش الكترونيك

مهندس مهسا حسيني

پست الکترونیکیm_hoseini@edc.mui.ac.ir

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۶۴

 

كارشناس واحد اموزش الكترونيك

بهاره سليماني

پست الکترونیکی :   soleimani@edc.mui.ac.ir

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۶۴

 

اپراتور مركز كامپيوتر

سپيده يزداني

پست الکترونیکی:  s_ yazdani@edc.mui.ac.ir

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۶۴