معرفي واحد آموزش الكترونيك

 
در دنياي امروز كه عصر فنآوري اطلاعات و ارتباطات است، ضرورت به كارگيري اين فنآوري در كليه علوم بر كسي پوشيده نيست و آموزش پزشكي نيز از اين قاعده مستثني نيست. امروزه  مقوله يادگيري الکترونيک كاربرد روزافزون و گسترده اي در زمينه آموزش پزشكي يافته است.
 
يادگيري الكترونيك، بدليل مزاياي ويژه اي از قبيلِ قابل استفاده بودن در تمام ساعات شبانه روز، کاهش زمان هدر رفته،  کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري، ايجاد انگيزه در دانشجويان، داشتن ارتباط بيشتر با فراگيران و كنترل بهتر آنها، فراهم شدن امكانات كار گروهي در محيطهاي چندرسانه اي و كنفرانسهاي الكترونيكي، پوشش مكاني و زماني مناسب براي پاسخگويي به خيل عظيم متقاضيان آموزش و ... منجر به رفع بسياري از اشکالات فعلي شده،  و اجراي آن در کنار آموزش دانشگاهي منجر به ارتقاء وضعيت آموزش دانشجويان خواهد شد.لذا دانشگاههاي علوم پزشكي بايستي نگاهي جدي به اين مقوله داشته و جهت گسترش كاربرد آن در آموزشهاي رسمي و غير رسمي دانشگاهي، برنامه ريزي كنند.
 
 تاريخچه:
 
يادگيري الكترونيك در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، از حدود يك دهه قبل آغاز گرديد. اولين دوره آموزش مجازي اين دانشگاه، دوره آموزش مبتني بر وب مدلاين  بود كه در سال ۱۳۸۴ به دانشجويان رشته پزشکي جديد الورود ارائه گرديد. از سه سال قبل، مرکز يادگيري الکترونيک دانشگاه، كار خود را به طور رسمي در مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه آغاز كرد.
 
سامانه يادگيري الكترونيك دانشگاه علوم پرشكي اصفهان، پس از ارزيابي كارشناسانه LMS هاي مختلف از طريق چك ليستي كه پس از مرور متون و مقالات علمي و نيز بررسي علمي سايتهاي آموزش مجازي ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي جهان تدوين شده بود، انتخاب و نهايتا به آدرس اينترنتي زير راه اندازي گرديد:
 
 
 
در اين سامانه دوره هاي مجازي متعددي اجرا و ارائه گرديده است كه برخي از اين دوره ها قابل استفاده در ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي مي باشند كه به شرح زير مي باشند.
 
لازم به ذكر است، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، از ارائه دوره هاي مجازي زير در ساير سازمانها و دانشگاهها استقبال كرده و آماده هر گونه همكاري در اين زمينه مي باشد.
 
 ۱)دوره مجازي درس تنظيم خانواده: درس تنظيم خانواده به صورت يك دوره آموزش مجازي، با همكاري اساتيد درس،  طراحي شده و بر روي سامانه يادگيري الكترونيك اين دانشگاه ارائه مي گردد.
 
اولين دوره اين درس، از سال ۱۳۹۰  با شركت ۱۷۸ دانشجو به صورت مجازي ارائه گرديد. ارائه اين درس به صورت مجازي، منجر به رضايت بالاي اعضاي هيات علمي اين درس شد چرا كه با توجه به تعداد بالاي فراگيران در كلاسهاي حضوري و تعداد اندك اساتيد، ارائه اين درس به صورت مجازي به ميزان قابل ملاحظه اي، منجر به كاهش فشار كاري آنان شده است. از طرف ديگر، فراگيران نيز از گذراندن اين درس به صورت مبتني بر وب استقبال كردند، چرا كه ملزم به حضور در زمان و مكان خاص نبوده و خصوصا منجر به كاهش مشكلات دانشجويان شهرستاني مي گرديد. از طرف ديگر براي دانشگاه منجر به كاهش قابل توجهي از هزينه هاي ارائه درس شده و منجر به صرفه جوئي در منابع و بودجه دانشگاه شد. حال آنكه مقايسه ميانگين نمرات اين دوره با دوره هاي حضوري نشان داد كه يادگيري فراگيران در دو دوره از تفاوت معني داري برخوردار نبود.
 
لذا درشوراي آموزشي دانشگاه مصوب شد كه از اين پس اين درس به صورت مجازي برگزار گردد.  نيمسال اول سال ۱۳۹۱ نيز بالغ بر ۳۳۰ دانشجو اين دوره را به صورت مجازي گذراندند و در نيم سال دوم سال ۱۳۹۱،  نيز ۴۱۷ نفر دانشجو اين درس را انتخاب كردند.
 
 ۲)دوره هاي مجازي برنامه پزشك خانواده: دوره مجازي نسخه ۰۲: دوره مجازي دستورالعمل نظام ارجاع و پزشك خانواده در مناطق شهري مطابق دستورالعمل وزارتخانه، طراحي و بر روي سامانه ارائه شده است. محتواي الكترونيك  اين دوره بصورت لوح فشرده چند رسانه اي (Multimedia CD) نيز تهيه شده است. اجراي اين دوره به عنوان فرآيند برتر كشوري در ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري، پذيرفته شده است. لازم به ذكر است  ساير دانشگاهها، سازمانها و مراكز بهداشتي درماني در صورت تمايل مي توانند براي آشنائي اعضاي تيم هاي پزشك خانواده مراكز خود با نسخه ۰۲، از اين دوره بهره ببرند.
 
۳)دوره مجازي مديريت سلامت:در كميته آموزش برنامه پزشك خانواده، مصوب شد كه به منظور آموزش مباني مديريت سلامت به اعضاي تيم پزشك خانواده، اين دوره بدليل قابليت تبديل محتوا و ارائه به صورت الكترونيك، به شيوه مجازي طراحي و ارائه گردد، تا تيم پزشك خانواده براي آموزش اين دوره مجبور به ترك محل خدمت خود و تعطيلي مراكز نشده و بتوانند از طريق اينترنت و به صورت برخط (Online) اين دوره را بگذرانند.  لذا اين دوره به صورت مجازي با همكاري اساتيد حوزه معاونت بهداشتي، در نه سرفصل مرتبط، تدوين شده و محتواي الكترونيك آن طراحي گرديد و بر روي سامانه يادگيري الكترونيك دانشگاه به صورت بر خط، به اين گروه هدف ارائه گرديد.
 
 ۴)دوره مجازي درس كاربرد رايانه در آموزش پزشكي ۳ : درس كاربرد رايانه ۳ ويژه گروه هدف دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي را در نيمسال اول سال ۱۳۹۱ طراحي و راه اندازي  گرديد و در حال حاضر به دانشجويان گروه هدف در حال ارائه مي باشد.
 
 دستاوردها:
تدوين برنامه كلان يادگيري الكترونيك
راه اندازي سامانه يادگيري الکترونيک(LMS) دانشگاه
تدوين آئين نامه يادگيري الكترونيك
ارائه دوره هاي مجازي
درس مجازي تنظيم خانواده
همكاري با برنامه پزشك خانواده در ارائه دوره هاي آموزشي مجازي
ارائه برخي از دروس رشته آموزش پزشكي به صورت مجازي
راه اندازي و ارائه آموزش مداوم مجازي
كسب عنوان فرآيند برتر كشوري در ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري