معرفی طرح درس Lesson Plan

مهم ترین و اثربخش ترین بخش مدیریت تدریس، داشتن طرح درس روزانه است. طرح درس روزانه برنامه ای است مدون و سنجیده که مدرس، قبل از تدریس، برای یک جلسه درس تهیه می کند.

طرح درس روزانه موجب می شود که مدرس فعالیت های ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی بعد از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و به شیوه ای منطقی پیش ببرد و از نتایج حاصل از آن برای تدریس در مراحل بعدی آموزش استفاده کند.

 

نمونه فرم طرح درس۱

نمونه فرم طرح درس۲

نمونه فرم طرح درس۳