معرفی و اهداف آموزش بالینی

معرفی و اهداف

فعالیت های واحد ارتقای آموزش بالینی از سال ها قبل توسط واحد ارتقای توانمندی های هیات علمی در قالب برگزاری کارگاه های روش تدریس برای گروه های هدف ویژه انجام می شده است. اما فعالیت این واحد به عنوان واحدی مجزا از سال ۱۳۸۹ آغاز گردیده است.

 

اهداف

 

هدف کلی

 ارتقای آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اهداف اختصاصی

• بنا نمودن پایگاهی جهت ارتقای مداوم آموزش بالینی با استفاده از به کار بستن دانش های جدید تدریس در آموزش بالینی
•  ایجاد پایگاهی برای کمک به اساتید بالینی جهت رفع نیازهای آموزشی آنها  در ارتباط با تدریس بالینی
• تدوین راهکارهایی برای وارد نمودن دانش و اطلاعات به روز در مورد تدریس موثر و کارامد بالینی در فعالیت های روزانه اعضای هیات علمی 
• طراحی و اجرای طرح های پژوهشی اولویت دار در زمینه آموزش بالینی
• تدوین راهنماها، دستورالعمل ها و ابزارهای لازم برای توسعه آموزش بالینی مبتنی بر بهترین شواهد
• تدوین راهنماها، دستورالعمل ها و ابزارهای لازم برای توسعه آموزش بالینی بین رشته ای

هدف کاربردی

 ارتقای آموزش بالینی فراگیران رشته پزشکی در ارتباط موثر با سایر گروه های مرتبط با این رشته