previous pauseresume next

معرفی و شرح وظایف

یکی از وظایف مراکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ها، نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه می باشد.

در راستای این وظیفه، واحد هماهنگی دفاتر توسعه در مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از زمان تشکیل EDO دانشکده ها شروع به فعالیت نموده است.

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی