منابع مفید تدریس بالینی

منابع مفید تدریس بالینی

کتاب های زیر در زمینه آموزش بالینی در کتابخانه مرکز توسعه موجود می باشند:

۱) Harden RM. A practical guide for medical teachers.‎ 2009 

۲) Amin Zubair.‎ Basics in medical education.‎ 2009
۳) ملکان راد الهه، عين الهي بهرام، حسيني سيد جليل، ممتاز منش نادر (مولفين). آموزش و ارزيابي باليني: آنچه هر استاد بايد بداند. چاپ اول. تهران